Aktualności

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w klasach 1-3 w SP 18 w Zielonej Górze w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w klasach 1-3

w  SP 18 w Zielonej Górze

w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w klasach 1-3 i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w SP 18 obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze zwanej dalej „szkołą” odpowiada Dyrektor SP 18, zwany dalej „Dyrektorem”.
 2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.
 4. Liczba dzieci w jednej grupie może maksymalnie wynosić 12 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 5. Do szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.
 6. W oddziale dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
 7. Dzieci przyprowadzane są najpóźniej do godziny 8.00. Korzystają z wejścia głównego do szkoły. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku A szkoły są zamykane. Pracownicy korzystają z wejścia od strony parkingu.
 8. Na tablicy ogłoszeń na parterze budynku A znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 9. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym oddział zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń oddziału, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w oddziale;
  • Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku głównego i budynku C, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia) – sala 100A;
  • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 10. Dyrektor:
  • Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  • Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  • Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  • Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  • Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  • Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
  • Informuje rodziców o obowiązujących w oddziale procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.
 11. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 • Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 1. Pracownicy pomocniczy oraz kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.
 2. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
  • Ciągi komunikacyjne – myją;
  • Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  • Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  • Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  • Pracują w rękawiczkach.
 3. Wychowawcy, opiekunowie:
 • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
 • dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 • prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 • dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 • dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 • nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 • zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Na teren budynku SP 18 wpuszczane jest tylko dziecko.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych w budynku A szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki, zachować należy odległość 2 metrów.
 3. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły zabawek i przedmiotów przynoszonych z domu.
 4. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało ręce, następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się, do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 5. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 6. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje po kontakcie telefonicznym z wychowawcą lub wychowawcą świetlicy , podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka, które zostaje odprowadzone do drzwi wyjściowych w budynku A przez pracownika szkoły.
 8. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, może odebrać dziecko przez główne drzwi wejściowe do budynku szkoły.

 

 

Żywienie

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu, piciu lub paleniu;
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 • Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 • Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora szkoły;
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
 2. Dzieci spożywają posiłek w stołówce szkolnej, zachowując dystans 5 metrów między grupami, a po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 3. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Dzieci nie będą wychodziły na spacery poza teren szkoły.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.
 4. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe – sala 100A . Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik – wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko z oddziału przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego na stanowisku, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 • Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do oddziału kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 • Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym w budynku A i C) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 • Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 • Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content