Rzecznik Praw Ucznia

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Chroni prawa uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły.
 2. Wyjaśnia sprawy sporne pomiędzy uczniami lub między uczniami a osobami pracującymi w szkole.
 3. Pomaga uczniom i informuje ich jak powinni korzystać ze swoich praw.
 4. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
 5. Przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszeń praw uczniów.
 6. Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw.
 7. Może zajmować stanowisko w przypadku kary wymierzonej uczniowi za jego zachowanie lub inne przewinienia.
 8. Może proponować uchwalenie nowych przepisów dotyczących uczniów albo zmianę dotychczas istniejących.

ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA

 1. Załatwianie indywidualnych skarg.
 2. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 3. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 4. Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 5. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 6. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 7. Rzecznik Praw Ucznia w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. 

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH
UCZEŃ – UCZEŃ

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.
 4.  W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 5. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH
UCZEŃ – NAUCZYCIEL

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

OBOWIĄZKIEM RZECZNIKA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI

 1. Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności raz w roku przed Radą Pedagogiczną.

KONTAKT

Drodzy Uczniowie,
wszystkie sprawy i problemy, które napotykacie w szkole, można kierować poprzez dziennik elektroniczny Vulcan lub osobiście w każdy piątek od godz. 7.30 do 8.00 w sali 209A.

Dziękuję za zaufanie!

Rzecznik Praw Ucznia
Cezary Jasiński

Skip to content