Aktualności

Wpłaty za obiady: MARZEC 2021

Wpłaty za obiady: MARZEC 2021.

Za miesiąc marzec 2021 opłata za wyżywienie dziecka klasy I-III (obiad) wynosi 115,00 zł. ( 23 dni x 5,00zł )
Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach od 1.03.2021 do 31.03.2021 r.
Wpłatę 115,00zł należy dokonywać przelewem na konto:

34 1020 5402 0000 0702 0248 7155

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021.
W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY (tj. do 26.02.2021) W CELU ICH ZAKSIĘGOWANIA W BUDŻECIE SZKOŁY.

Dyrektor szkoły Andrzej Brychcy.

Wyciąg z Regulaminu stołówki.
Zwroty za niewykorzystane posiłki
1. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis.
2. Warunkiem dokonania odpisu, o którym mowa w ust. 1, jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole.
3. Zgłoszenia nieobecności dziecka dokonuje się sms’em na nr: 797-772-049
– Dział Księgowości (Administrator Systemu Dydaktycznego).
W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień.
4. Odpis realizowany jest od następnego dnia po jego zgłoszeniu.
Wyjątek stanowią poniedziałki, gdzie nieobecność dziecka można zgłosić w tym dniu do godziny 7:30, a odpis realizowany będzie tego samego dnia.
Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.
5. Zwrot nadpłaty dokonywany będzie w formie przelewu elektronicznego na numer konta z którego wpłynęła wpłata lub w szczególnych sytuacjach w kasie Szkoły.
6. Obiady wydawane są na podstawie kart elektronicznych.
7. W przypadku zgubienia karty należy zgłosić się do działu księgowości po wydanie nowej kart. Opłata za zgubioną kartę wynosi 10 zł, płatne przelewem na konto Rady Rodziców Bank Pekao S.A O/Zielona Góra 80 1240 6843 1111 0000 4982 2221 (Tytuł wpłaty: Karta obiadowa, Nazwisko i imię ucznia, klasa).
8. Warunkiem rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie w formie pisemnej w dziale Księgowości (Administrator Systemu Dydaktycznego) Oświadczenia o rezygnacji z posiłków (Załącznik nr 2) w terminie do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów. Brak złożenia Oświadczenia o rezygnacji z posiłków powoduje konieczność uiszczania opłat za posiłki.
Dyrektor szkoły Andrzej Brychcy.

Skip to content