Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze w sprawie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych

ZARZĄDZENIE nr 07/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2018 w sprawie szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  zarządza się co następuje:

 • 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze w celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania  podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się  szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 18
w Zielonej Górze.

 • 2
 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego wraz z płytami CD, materiały edukacyjne do zajęć są własnością organu prowadzącego szkołę, czyli miasta Zielona Góra, pieczę nad nimi sprawuje Szkoła Podstawowa nr 18 poprzez bibliotekę szkolną.
 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego wraz z płytami CD, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego  są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. Wyjątkiem są podręczniki wypożyczone wg starej podstawy programowej (w tym roku szkolnym podręczniki do muzyki w  klasie V i VI oraz atlasy „Świat przyrody”w klasach V – VII).
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. Każdemu wychowawcy przekazuje komplet podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych na podstawie wcześniej sporządzonych list , które podpisują wychowawcy.Wychowawcy są zobowiązani do przekazania materiałów swoim uczniom wg list imiennych, które rodzice podpisują.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych  pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników, które nie będą przekazywane klasie młodszej.
 5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
 6. W sytuacji wyjątkowej wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 7. Wypożyczenie (użyczenie) uczniom podręczników związane jest z zawarciem przez rodzica umowy użyczenia podręczników. Rodzic podpisuje się na zbiorowej umowie użyczenia sporządzonej przez wychowawcę i swoim podpisem akceptuje warunki użyczenia podręczników.
 8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa  i obowiązki stron stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, który podpisane umowy przekazuje do biblioteki szkolnej.
 • 3
 1. Podręczniki podlegają zwrotowi  i przekazane są wychowawcy klasy młodszej lub w szczególnych sytuacjach do biblioteki szkolnej 14 dni  przed zakończeniem roku szkolnego.
   Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku. 
 2.  Materiały edukacyjne (zeszyty ćwiczeń)  są przekazywane uczniom i nie podlegają zwrotowi.
 3.  W przypadku, gdy uczeń opuszcza szkołę w trakcie trwania roku szkolnego (np.
  z powodu przeniesienia do innej szkoły) – jest zobowiązany do oddania wszystkich podręczników wraz z płytami CD oraz niewykorzystanych materiałów edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń) w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia tego faktu. Jeżeli uczeń lub jego rodzic za pośrednictwem wychowawcy rozliczą się  z biblioteką, automatycznie zostaje też rozwiązana umowa użyczenia podpisana przez rodzica.
 • 4
 1.  Uczniowie zwracają podręczniki wychowawcom, którzy rozliczają się z biblioteką dostarczając listy klasowe i zbiorcze przyjętych od uczniow i sprawdzonych podręczników.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w § 4 ust.1 realizuje wychowawca ucznia
  we współpracy z nauczycielem  odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika przez uczniów – nauczyciele – wychowawcy, o których mowa w § 4 ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

1) Kryteria, według których uznaje się podręcznik za zniszczony:

 1. a) zniszczona okładka,
 2. b) naderwane kartki, pozaginane rogi,
 3. c) wyrwane i nieestetycznie bądź w złej kolejności sklejone kartki,
 4. d) zalane i pomarszczone po wyschnięciu kartki,
 5. e) brak kartek,
 6. f) popisane kartki,
 7. g) inne zniszczenia uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z podręcznika
 8. h) brak płyty CD.

2)  Podręcznik, w którym kartki są estetycznie sklejone taśmą klejącą uznaje się
za przydatny do dalszego użytkowania i nie podlega on wymianie na inny.

1).W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klas I – VII szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika zwanego w Umowie użyczenia  Przedmiotem użyczenia. Rodzice powinni odkupić podręczniki lub wpłacić odpowiednią kwotę.

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek: Szkoły Podstawowej nr 18 ;65–941 Zielona Góra; ul. Francuska 10 obsługiwany przez: PKO BP SA I oddział w Zielonej Górze 34 1020 5402 0000 0702 0248 7155

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz  tytuł  podręcznika (lub jej część  w kl. I-III) , który został zniszczony lub zagubiony . Rodzic zobowiązany jest rozliczyć się – najpóźniej do zakończenia roku szkolnego, czyli do 22 czerwca 2018r.

 • 5

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                        Andrzej Brychcy

Zgodnie z podpisaną przez rodzica „Umową użyczenia” –  zniszczony lub zagubiony podręcznik w roku szkolnym 2017/2018 należy odkupić lub wpłacić jego równowartość w kwocie podanej niżej :

KLASA PRZEDMIOT/ TYTUŁ/

CZĘŚĆ PODRĘCZNIKA

CENA
1. „Oto ja” – każda część (1, 2, 3, 4) 11,00
  „Gold Sparks” 1  (j. angielski) 24,75
  „Ich und du neu” 1 (j. niemiecki) 24,75
2. „Nasza szkoła” – każda część

 

(część 1A, 1B, część 1 – matematyka,

część 2, część 2 – matematyka, część 3, część 3 – matematyka, część 4, część 4 – matematyka)

4,21
  „Super Sparks” 2  (j. amgielski) 24,75
3. „Nasza szkoła” – każda część

 

(część 1A, 1B,

część 1 – matematyka,

część 2, część 2 – matematyka,

część 3A, 3B , część 3 – matematyka,

część 4, część 4 – matematyka,

2,35
  „Super Sparks” 3 (j. amgielski) 24,75
  „ABC Deutsch” 3 (j. niemiecki) 24,75

 

 

KLASA PRZEDMIOT/ TYTUŁ CENA
4. J. POLSKI

Jutro pójdę w świat

21,78
  J. ANGIELSKI

English Class A 1

21,78
  J. NIEMIECKI

Mach mit! 1neu

21,78
  HISTORIA

Wczoraj i dziś

20,66
  MATEMATYKA 21,78
  PRZYRODA

Tajemnice przyrody

21,20
  TECHNIKA

Jak to działa?

9,40
  PLASTYKA

Do dzieła!

7,00
  MUZYKA

Lekcja muzyki

7,00
  INFORMATYKA

Lubię to!

8,00
     
klasa 5. J. POLSKI Teraz polski! 21,90
  J. ANGIELSKI Steps Forward 2 21,00
  J. NIEMIECKI Mach mit! 21,00
  HISTORIA Historia i społeczeństwo 21,20
  MATEMATYKA Matematyka z plusem 21,90
  PRZYRODA Na tropach przyrody 21,20
  ATLAS DO PRZYRODY 21,00
  TECHNIKA Jak to działa? 9,40
  PLASTYKA Do dzieła! 7,00
  MUZYKA I gra muzyka 7,00
     
klasa 6. J. POLSKI Teraz polski! 21,90
  J. ANGIELSKI  Steps Forward 3 21,00
  J. NIEMIECKI Mach mit!3 21,00
  HISTORIA Historia i społeczeństwo 21,20
  MATEMATYKA Matematyka z plusem 21,90
  PRZYRODA Na tropach przyrody 21,20
  TECHNIKA Jak to działa? 9,40
  PLASTYKA Do dzieła! 7,00
  INFORMATYKA Z nowym bitem 8,00
     
klasa 7. J. POLSKI Myśli i słowa 25,74
  J. ANGIELSKI  Live Beat 1,2 23,10
  J. ANGIELSKI  English Class A2+ 22,33
  J. NIEMIECKI  Meine Deutschtour 23,40
  J. NIEMIECKI  Wir smart 4 25,74
  MATEMATYKA 25,74
  BIOLOGIA – Puls życia 24,00
  FIZYKA -Świat fizyki 22,77
  CHEMIA Chemia Nowej Ery 25,00
  GEOGRAFIA Planeta Nowa 25,00
  HISTORIA Wczoraj i dziś 24,50
  PLASTYKA

Do dzieła!

9,00
  MUZYKA

Lekcja muzyki

9,00
  INFORMATYKA

Lubię to

10,00

 

 

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek : Szkoły Podstawowej nr 18; 65–941 Zielona Góra; ul. Francuska 10 obsługiwany przez

PKO BP SA I Oddział w Zielonej Górze

34 1020 5402 0000 0702 0248 7155

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł podręcznika oraz jego część w kl. I – III, który został zniszczony lub zagubiony.

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć się – najpóźniej do zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content