Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu przedmiotowego z języka angielskiego.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej.

Na wszystkich etapach konkursu wymagana jest znajomość zakresów tematycznych, grup leksykalnych, zagadnień gramatycznych i funkcji komunikacyjnych oraz umiejętności w zakresie poszczególnych sprawności odnoszące się do podstawy programowej nauczania języka obcego w szkole podstawowej.

 

Na I stopniu Konkursu wymagana jest:

znajomość środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

Tematy:

 • Człowiek
 • Dom
 • Szkoła
 • Praca
 • Życie rodzinne i towarzyskie
 • Żywienie
 • Zakupy i usługi
 • Podróżowanie i turystyka
 • Kultura
 • Sport
 • Zdrowie
 • Świat przyrody
 • Świat cyfrowy (komputery, telefony i media)

Gramatyka:

 • Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, w formie dopełnienia
 • Przedimki określone i nieokreślone
 • Przyimki i spójniki
 • Dopełniacz saksoński
 • (Peter’s book)
 • Konstrukcja there is / there are
 • Przymiotniki i przysłówki
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, w tym formy nieregularne
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Określenia: some, any, much, many, a lot of, no
 • Tryb rozkazujący
 • Konstrukcja like / love + forma z -ing oraz  czasownik + bezokolicznik
 • Konstrukcja : be going to
 • Konstrukcja: would like to
 • Czas present simple i present continuous
 • Czas future simple
 • Czas past simple i past continuous
 • Czasowniki regularne i nieregularne
 • Czas present perfect
 • Czasowniki modalne: can, must, should, have to, ought to
 • Pierwszy i drugi tryb warunkowy
 • Strona  bierna (present  simple i past simple)
 • Pytania typu  -‘Yes/No’(zamknięte) oraz ’Wh’(otwarte)

Na II stopniu Konkursu wymagana jest ponadto:

1) znajomość słownictwa dotyczącego życia młodego człowieka we współczesnym świecie z uwzględnieniem realiów krajów angielskiego obszaru językowego;

2) użycie bardziej złożonych struktur leksykalnych i gramatycznych;

3) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania informacji oraz rozumienia ogólnego sensu tekstów pisanych (zawierających także słownictwo i struktury, których znaczenia uczeń może się domyślić z kontekstu).

 

 

Na III stopniu Konkursu wymagane jest także:

1) formułowanie płynnych i spójnych wypowiedzi, wyrażanie własnych opinii, a także właściwe reagowanie językowe na wypowiedź rozmówcy w zakresie tematów związanych z życiem codziennym.

 

  Wykaz literatury obowiązującej uczestników i stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

Oprócz podręczników i repetytoriów przeznaczonych do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, zatwierdzonych do użytku szkolnego przez MEN, uczniowie i nauczyciele mogą korzystać także z następujących publikacji:

1) Beaumont D., Granger C., The Heinemann ELT English Grammar, Heinemann;

2) Eastwood J., Oxford Practice Grammar, Oxford University Press;

3) Evans V., FCE Use of English, Express Publishing;

4) Mann M., Taylore-Knowles S., Destination B1 Grammar & Vocabulary with Answer Key, Macmillan;

5) McCarthy M., English Vocabulary in Use, Cambridge University Press;

6) Moore M., Kilbey L., Godfrey R. Oxford Grammar for Schools 2, Oxford University Press;

7) Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press;

8) Paterson, K., Harrison M., Coe N. Oxford Living Grammar Intermediate Student’s Book Pack Learn and practice grammar in everyday contexts Oxford University Press;

9) Redman S., English Vocabulary in Use, Cambridge University Press;

10) Swan M., Walter C., How English Works, Oxford University Press;

11) Thomson A.J. Martinet A.V., A practical English Grammar, Oxford University Press;

12) Vince M., Elementary Language Practice, Macmillan;

13) Walker E., Elsworth S., Grammar Practice for Intermediate Students, Longman;

14) Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary, Penguin Books.

 

Skip to content