Zarządzenie Dyrektora

Informacje dla komisji konkursowych.

 

1.Nauczyciele przedmiotów objętych konkursem mają obowiązek poinformować uczniów o terminie konkursów, wymaganych treściach i regulaminie konkursu( przewodniczący komisji szkolnej zobowiązani są zorganizować spotkanie z nauczycielami danego przedmiotu).

2.Do  21 października przewodniczący komisji przekażą p. Grabowskiej  informacje o zakresie materiału obowiązującym w etapie szkolnym  w celu umieszczenia  na stronie.

3.Do 11  listopada  nauczyciele przedmiotów  sporządzają listy uczniów chętnych do udziału                   w konkursie i przekazują je sekretarzowi szkolnej komisji konkursowej.

4.Do 14 listopada  sekretarz komisji konkursowej sporządzi jedną listę uczestników konkursu                 i przekazuje ją pani Grabowskiej do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły .

5. 18 listopada pani Grabowska publikuje listę uczestników szkolnych konkursów na stronie internetowej szkoły.

6. Sekretarz każdego konkursu wpisuje uczestników szkolnego konkursu na platformę ESKP Kuratorium Oświaty w Gorzowie do  18  listopada 2022r.

7.Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia  wicedyrektor Hannie Gajewskiej-Dzielińskiej           do wglądu opracowane testy konkursowe do 14 listopada .       

8.Sekretarz przygotowuje kody uczniów .

9. Przewodniczący wspólnie z wicedyrektor Hanna Gajewską-Dzielińską  ustala organizację konkursu i sprawdzania prac  ( miejsce, komisje nadzorujące).

10.Przewodniczący konkursu czuwa nad prawidłowością sprawdzania prac konkursowych.

11.Sekretarz komisji konkursowej wpisuje wyniki konkursu na platformę ESKP   w terminie 2 dni roboczych od przeprowadzenia konkursu.

12.Sekretarz umieszcza na stronie szkoły wyniki konkursu wg porządku: kod-wynik z zaznaczeniem kodów ,które otrzymały kwalifikację do zawodów rejonowych.

12.Przewodniczący komisji konkursowych  w terminie 2 dni roboczych od  przeprowadzenia konkursu przedstawiają wicedyrektor H.Gajewskiej-Dzielińskiej ( zgodnie z tabelą)  protokół konkursu (wersja papierowa)   i wszystkie odpowiednio sprawdzone prace konkursowe.

13. Prace powinny być sprawdzone długopisem z czerwonym wkładem, w górnym prawym rogu na pierwszej stronie należy zamieścić sumę punktów  oraz podpis nauczyciela sprawdzającego.

 

Skip to content