Aktualności

Informacje o  stypendium i zasiłku szkolnym oraz o dofinansowaniu do posiłku

Informacje o  stypendium i zasiłku szkolnym oraz o dofinansowaniu do posiłku

 w roku szkolnym 2021/2022

 

  1. Stypendium szkolne

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Wnioski można pobrać w wersji papierowej w gabinecie pedagoga szkolnego – sala 300A, w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy portierni oraz ze strony internetowej www.mops.zgora.pl („Aktualności” lub „Komu pomagamy” – „Pomoc materialna dla uczniów”)

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

 

Wypełnione wnioski składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku)

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Aleksandra Frąckowiak, 68 411 50 09;

Anita Banaś, 68 411 50 08.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2021 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego),

 

  1. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

 

  1. Dofinansowanie posiłku

          Uczniowie, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłku – obiadu  w stołówce szkolnej. W celu uzyskania tej formy pomocy rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o zgłaszanie się z podaniem o przyznanie dofinansowania do pedagoga, wychowawcy lub kierownika świetlicy w terminie od 1 do 15 września, a także przez cały rok szkolny w przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej.

..: Wniosek o przyznanie stypendium :..

 

 

Skip to content