Uczniowie  i rodzice klas IV-VIII !

W styczniu 2021   roku   na terenie szkoły   odbędzie  się pierwszy etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 Terminy konkursów szkolnych:

Konkurs Przedmiotowy z Historii                             – 12 I 2021 r –   godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Geografii                         –  15 I 2021 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego    –    13  I 2021 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki                     –   14 I 2021 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki                               –  19 I 2021 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Chemii                             –   20 I 2021 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego       –   21 I 2021 r –  godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Biologii                           –   22 I 2021 r – godz. 8.00

Konkurs  Przedmiotowy z Języka Polskiego           –   18 I 2021 r – godz. 8.00

 

Podstawowe informacje:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII SP 18.
  2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole.
  3. Do 20 listopada 2020 r uczniowie zgłaszają  nauczycielom uczącym danego przedmiotu  chęć udziału w konkursie.
  4. 7 grudnia 2020 roku na stronie szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników poszczególnych konkursów.

5.Testy i zadania konkursowe do etapu szkolnego przygotowują  i sprawdzają szkolne komisje konkursowe powołane Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z  12 października 2020 r.

  1. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu
    w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.
  2. Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

8.Wyniki uczniów zostaną podane na stronie internetowej szkoły najpóźniej 3 dnia  po przeprowadzeniu konkursu, natomiast  lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim .

  1. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do dyrektora szkoły– trzeciego dnia od ogłoszenia wyników (licząc dni robocze), w godzinach od 800 do 1400.

 Udostępnienie pracy odbywa się w szkole w  obecności  dyrektora  szkoły (albo upoważnionych przez niego osób) i trwa do 20 minut.

 Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości fotografowania lub kopiowania pracy.

  1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie

 

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów, uprawnień laureatów oraz przykładowe testy z lat poprzednich znajdą Państwo na stronie : http://ko-gorzow.edu.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-i-turnieje/konkursy-przedmiotowe/

Zapraszamy zainteresowanych uczniów o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów.

Zarządzenie Nr 18 /2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18
z dnia 12 października 2020r.

w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych
oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2020\2021.

Na podstawie § 3 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 , z 2009 r. Nr 126,
poz. 1041 , 2014 r.poz..1290 oraz z 2017r.. poz..1580), § 2 ust1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad(DZ. U. z 2017r. poz. 1580) oraz zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2020 r. NR 349/2020 w sprawie organizacji konkursów o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2020/2021 zarządza się, co następuje:

§ 1

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego w składzie:

Justyna Zidek-przewodniczący
Katarzyna Skibińska- sekretarz

Członkowie:
Beata Szymerowska
Beata Legieta
Magdalena Cieślak-Jerszyńska
Agnieszka Opala
Magdalena Wojtyła
Magdalena Stępień
Aneta Opala
Joanna Kaźmierczak

§ 2

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki w składzie:

– Anna Żurek – przewodniczący
– Kamila Szrajber- sekretarz

Członkowie:
Alina Smerda
Paulina Drożdż
Jarosław Stankiewicz
Małgorzata Runiec
Dorota Gołąb
§ 3

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Języka Angielskiego w składzie:

Aneta Gawron- przewodniczący
Dominik Karczmar- sekretarz

Członkowie:
Magdalena Rudnicka
Dominik Karczmar
Danuta Dąbek
Paulina Lipińska
§ 4

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Języka Niemieckiego w składzie:
Katarzyna Wojciszewska- przewodniczący
Lidia Holli-Jakuszak- sekretarz

Członkowie:

Elwira Miczyńska
Anna Żytkowicz


§ 5

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Historii w składzie:

Łukasz Cyrok- przewodniczący
Łukasz Kamiński- sekretarz

Członkowie:
Łukasz Szmidt
Maria Żuk
§ 6

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Fizyki w składzie:

Jakub Jaskuła- przewodniczący
Weronika Nowak sekretarz
Martyna Dalecka- członek§ 7

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Chemii w składzie:

Ewa Pachciarek- przewodniczący
Krzysztof Pyrka- sekretarz
Jarosława Serba- członek
§ 8

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Geografii w składzie:

Eulalia Szatkowska- przewodniczący
Małgorzata Lepak-Rzyman- sekretarz
Małgorzata Dzielińska- członeK

§ 9

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
z Biologii w składzie

Alicja Bielska- przewodniczący
Beata Liczner-Horniak- sekretarz
Katarzyna Apenit-Wojciechowicz – członek

§ 10

Ustala się terminy konkursów szkolnych:

Konkurs Przedmiotowy z Historii – 12 I 2021 r – godz. 8.00
Konkurs Przedmiotowy z Geografii – 15 I 2021 r – godz. 8.00
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego – 13 I 2021 r – godz. 8.00
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – 14 I 2021 r – godz. 8.00
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki – 19 I 2021 r – godz. 8.00
Konkurs Przedmiotowy z Chemii – 20 I 2021 r – godz. 8.00
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego – 21 I 2021 r – godz. 8.00
Konkurs Przedmiotowy z Biologii – 22 I 2021 r – godz. 8.00
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – 18 I 2021 r – godz. 8.00

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Dyrektor szkoły

 

 

Skip to content