Aktualności

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a od 1 czerwca br. uczniowie klas IV – VIII będą korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów.   

Konsultacje mają charakter wyłącznie dobrowolny i dają uczniowi możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji, czy rozmowy z nauczycielem.

ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIÓW W KONSULTACJACH
(szczegółowe uregulowania znajdują się w Procedurze  zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klas IV – VIII podczas realizacji konsultacji
w  SP – 18 w Zielonej Górze w związku z wystąpieniem COVID – 19)

  1. Z konsultacji może skorzystać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  1. Z konsultacji nie może skorzystać uczeń, jeżeli w jego domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Uczeń jest zobowiązany do okazania nauczycielowi prowadzącemu konsultacje wypełnionego przez rodzica oświadczenia – załącznik nr 1 (oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych).
  3. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji umawia się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny Vulcan.
  4. Uczeń zgłasza chęć udziału w konsultacjach, najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego konsultacje, aby nauczyciel mógł kontrolować liczbę uczestników i przygotować materiał do pracy.
  5. Nauczyciel ustala dokładną godzinę konsultacji i podaje ją uczniowi najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem.
  6. Uczeń, który umówił się na konsultacje, a nie będzie mógł na nie przyjść, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu nauczycielowi do godziny 12:00 dnia poprzedzającego konsultacje – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  7. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na konsultacjach ogranicza się do 12 osób.
  8. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  9. Uczniowie są zobowiązani do unikania większych skupisk i zachowania dystansu minimum 2 m przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły, a także do bezwzględnego stosowania zasad higieny.

..: Harmonogram konsultacji kl.8 :..

..: Harmonogram konsultacji kl.4-8 od 1 czerwca 2020 :..

..: Konsultacje-procedury :..

..: Oświadczenie rodzica :..

 

Skip to content