Informacje o  stypendium szkolnym w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Wnioski można pobrać w wersji papierowej w gabinecie pedagoga szkolnego, w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy portierni oraz ze strony internetowej www.mops.zgora.pl („Aktualności” lub „Komu pomagamy” – „Pomoc materialna dla uczniów”)

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. 

Wypełnione wnioski składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku)

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Aleksandra Frąckowiak, 68 411 50 09;

Anita Banaś, 68 411 50 08.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2020 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego).

..: WNIOSEK :..

Skip to content