Aktualności

Wpłaty na obiady dla zerówki – luty 2021

Wpłaty za wyżywienie: LUTY 2021.

Za miesiąc luty 2021 opłata za wyżywienie dziecka (śniadanie i obiad)  wynosi 140,00 zł.

Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach od 1.02.2021 do 26.02.2021 r.

Wpłatę 140,00zł należy dokonywać  przelewem na konto:

34 1020 5402 0000 0702  0248 7155

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2021.

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz oddział przedszkolny.

                                                                                 

Wyciąg z Regulaminu stołówki.

Zwroty za niewykorzystane posiłki

  1. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis.
  2. Warunkiem dokonania odpisu, o którym mowa w ust. 1, jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole.
  3. Zgłoszenia nieobecności dziecka dokonuje się sms’em na nr: 797-772-049

– Dział Księgowości (Administrator Systemu Dydaktycznego).

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień.

  1. Odpis realizowany jest od następnego dnia po jego zgłoszeniu.

Wyjątek stanowią poniedziałki, gdzie nieobecność dziecka można zgłosić w tym dniu do godziny 7:30, a odpis realizowany będzie tego samego dnia.

Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

  1. Zwrot nadpłaty dokonywany będzie w formie przelewu elektronicznego na numer konta z którego wpłynęła wpłata lub w szczególnych sytuacjach w kasie Szkoły.
  2. Obiady wydawane są na podstawie kart elektronicznych.
  1. W przypadku zgubienia karty należy zgłosić się do działu księgowości po wydanie nowej kart. Opłata za zgubioną kartę wynosi 10 zł, płatne przelewem na konto Rady Rodziców Bank Pekao S.A O/Zielona Góra 80 1240 6843 1111 0000 4982 2221 (Tytuł wpłaty: Karta obiadowa, Nazwisko i imię  ucznia, klasa).
  1. Warunkiem rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie w formie pisemnej w dziale Księgowości (Administrator Systemu Dydaktycznego) Oświadczenia o rezygnacji z posiłków (Załącznik nr 2)  w terminie do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów. Brak złożenia Oświadczenia o rezygnacji z posiłków powoduje konieczność uiszczania opłat za posiłki.
Skip to content