Aktualności

Zarządzenie Dyrektora

 

ZARZĄDZENIE nr 19/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze 
z dnia 30 września 2017r. 
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w roku szkolnym 2017/2018
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 
Dyrektor szkoły zarządza:
§ 1
Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2017/2018

2 listopada 2017
3 listopada 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

 
§ 2
1.   Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.
2.   Zobowiązuję wychowawców, aby z tygodniowym wyprzedzeniem poinformowali uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o zaplanowanych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I – VII w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                              

Zielona Góra,   30 września 2017 r.

Skip to content